Burmese - ျမန္မာ

စတာလင္ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ (City of Stirling) သည္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ ယဥ္ေက်းမႈအရ မ်ိဳးမတူ ကြဲျပားျခားနားျခင္း အမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအနက္ တစ္ခု မိမိတို႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္႐ွိေနသည္ကို ဂုဏ္ယူပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ၿမိဳ႕နယ္တြင္ေနထိုင္သည့္ အဂၤလိပ္စကားမေျပာေသာသူမ်ားအား သူတို႔ လိုအပ္သည့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရ႐ွိ အသံုးျပဳႏိုင္ေစေရးအတြက္ ကူညီပံ့ပိုးရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ သႏၷိ႒ာန္ခ် ေဆာင္႐ြက္ေနပါသည္။

ဘာသာစကားႏွင့္ ဘာသာျပန္ ကူညီပံ့ပိုးမႈ

အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကူညီပံ့ပိုးမႈ 

အကယ္၍ သင့္အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကြ်မ္းက်င္မႈကို တိုးတက္ေစရန္ အကူအညီလိုအပ္ခဲ့လွ်င္ သင့္အေနႏွင့္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံအစိုးရ၏ သက္ႀကီးအေျခခ် အဂၤလိပ္ဘာသာ အစီအစဥ္ (adult migrant English program) (AMEP) ထံမွ အကူအညီရရန္ လိုအပ္ခ်က္ျပည့္မီႏိုင္ပါသည္။

ပိုမိုသိလိုပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ AMEP ဝက္ဘ္ဆိုက္ (AMEP website) တြင္ၾကည့္ပါ။

ဘာသာျပန္ႏွင့္ စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈ 

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ၿမိဳ႕နယ္တြင္ေနထိုင္ေသာ အဂၤလိပ္စကား မေျပာသူမ်ားအတြက္ ဘာသာျပန္ႏွင့္ စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈ (TIS) မွတဆင့္ စကားျပန္ႏွင့္ ဘာသာျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရ႐ွိႏိုင္ပါသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈက ေအာက္ေဖာ္ျပပါဌာနမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဘာသာစကားေပါင္း 160 ျဖင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈမ်ား၊ ေရးသားဆက္ဆံမႈမ်ားတြင္ ဘာသာျပန္ေပးပါသည္ -

  • အစိုးရဌာနမ်ား
  • အျမတ္အစြန္းမယူေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
  • စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

လူမႈေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဌာန 

လူမႈေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဌာန (Department of Social Services) (DSS) သည္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ အၿမဲတန္း အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ AMEP တြင္ အမည္စာရင္း ေပးသြင္းထားသူမ်ားအတြက္ အခမဲ့ဘာသာျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးပါသည္။ ပိုမိုသိလိုပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ DSS ကို 1800 962 100 တြင္ ဖုန္းဆက္ပါ။

အကယ္၍ သင္သည္ DSS ကို စကားျပန္အကူအညီျဖင့္ ဆက္သြယ္လိုပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ ဘာသာျပန္ႏွင့္ စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈ (TIS) ကိုဖုန္းနံပါတ္ 131 450 တြင္ဆက္သြယ္ၿပီး DSS ၏ဖုန္းနံပါတ္ ေပးလိုက္ရန္ သတိျပဳပါ။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

စတာလင္ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ (City of Stirling) သည္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းကို ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး ပံ့ပိုးေပးပါသည္။

ထိုဝန္ေဆာင္မႈမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္သည္မွာ -

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ အသံုးခ်ျခင္း

လူေနအိမ္မ်ားမွ အမိႈက္ပံုးမ်ား

စတာလင္ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕သည္ ေဖာ္ျပပါ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အမိႈက္ပံုး သံုးမ်ိဳးစနစ္ က်င့္သံုးပါသည္ -

  • အေထြေထြ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း
  • ျပန္လည္ျပဳျပင္အသံုးခ်ႏိုင္ေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း
  • သစ္႐ြက္သစ္ေဆြး စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

အေထြေထြအမိႈက္ပံုးမ်ားကို အပတ္စဥ္ သိမ္းဆည္းပါသည္။ ျပန္လည္ျပဳျပင္အသံုးခ်ပစၥည္း အမိႈက္ပံုးႏွင့္ ျခံတြင္းမွစြန္႔ပစ္ပစၥည္း အမိႈက္ပံုးမ်ားကို ႏွစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ သိမ္းဆည္းပါသည္။

ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားအေနႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ အသံုးခ်ျခင္းဆိုင္ရာလမ္းၫႊန္ (Waste and Recycling Guide) ၏ အကူအညီျဖင့္ မိမိတို႔၏ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္စြန္႔ပစ္ရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ သင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို မွန္ကန္စြာေ႐ြးထည့္ျခင္းျဖင့္ ေျမဖို႔စြန္႔ပစ္ရာမွ လႊဲဖယ္လိုက္ၿပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏လူမႈပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ ပိုမို ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးေသာ အနာဂတ္ကို ဖန္တီးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အခမဲ့ ၀ိုင္ဖိုင္ေနရာမ်ား

ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္မ်ားသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ စာၾကည့္တိုက္မ်ား၊ အပန္းေျဖေနရာမ်ားႏွင့္ စတာလင္႐ွိ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ဌာန (Administration Centre) မွ အခမဲ့ ဝိုင္ဖိုင္ေနရာမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။  

စတာလင္ စာၾကည့္တိုက္မ်ား

စတာလင္ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕တြင္ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ မွီျငမ္းေလ့လာစရာမ်ား၊ အခမဲ့ဝိုင္ဖိုင္၊ ကြန္ျပဴတာမ်ား၊ ပံုႏွိပ္ျခင္း၊ မိတၱဴကူးျခင္းႏွင့္ အခန္းငွားရမ္းျခင္းစသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေပးသည့္ စာၾကည့္တိုက္ ေျခာက္ခု ႐ွိပါသည္။ 

အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ရန္အတြက္ အစိုးရမွထုတ္ေပးထားေသာ သင့္ ထိုးၿမဲလက္မွတ္ႏွင့္သင့္ဓာတ္ပံုပါသည့္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားကတ္ႏွင့္အတူ အိမ္သံုး လွ်ပ္စစ္၊ ေရ၊ တယ္လီဖုန္းသံုးစြဲမႈ ေငြေတာင္းစာကဲ့သို႔ေသာ သင့္ေနရပ္လိပ္စာ ပါသည့္ အေထာက္အထားကိုလည္း ေက်းဇူးျပဳ၍ယူလာပါ။ 

လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ပံ့ပိုးကူညီမႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

စတာလင္ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕သည္ မိသားစုမ်ား၊ လူငယ္မ်ား၊ သက္ႀကီးဝါႀကီးမ်ားႏွင့္ မသန္မစြမ္းမႈ႐ွိသူမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးကူညီမႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးေပးပါသည္။  

အားလပ္ခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာငွားရမ္းျခင္း

စတာလင္ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕တြင္ အမ်ားျပည္သူ အတြက္ ပန္းျခံမ်ား၊ ဥယ်ာဥ္သတ္မွတ္ေနရာမ်ား စုစုေပါင္း 400 ေက်ာ္၊ အားလပ္ခ်ိန္ အပန္းေျဖရန္ေနရာ ခုနစ္ေနရာ၊ ေရကူးကန္ သံုးခုႏွင့္ အခမ္းအနား က်င္းပရန္ေနရာမ်ားစြာ ငွားရမ္းရန္ ႐ွိပါသည္။ 

စီမံကိန္းႏွင့္ အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္ျခင္း

စတာလင္ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအဖြဲ႕သည္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေျမအသံုးခ်ျခင္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အကူအညီႏွင့္ အၾကံဉာဏ္မ်ားေပးပါသည္။ 

တိရစၧာန္မ်ားႏွင့္ အိမ္ေမြး တိရစၧာန္မ်ား

တိရစၧာန္မ်ားႏွင့္ အိမ္ေမြး တိရစၧာန္မ်ားသည္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး က်န္းမာခ်မ္းသာေရးအတြက္ အက်ိဳးျပဳသည့္ က႑တြင္႐ွိေနၿပီး မ်ားစြာေသာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေဒသခံမ်ားအတြက္ ေပ်ာ္႐ႊင္ၾကည္ႏူးမႈရေစကာ အေဖာ္ေကာင္းမ်ားလည္း ျဖစ္ၾကပါသည္။ စတာ္လင္ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ တိရစၧာန္မ်ားႏွင့္ အိမ္ေမြး တိရစၧာန္မ်ား၊ သူတို႔၏ပိုင္႐ွင္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လူမႈအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုလံုး၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီစြာ ေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။

အိမ္ေမြး တိရစၧာန္မ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း

အိမ္ေမြး တိရစၧာန္ပိုင္႐ွင္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ေၾကာင္မ်ားႏွင့္ ေခြးမ်ားကို စတာလင္ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ထံ၌ ႏွစ္စဥ္၊ သံုးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ သို႔မဟုတ္ တစ္သက္တာအျဖစ္ မျဖစ္မေန မွတ္ပံုတင္ၾကရပါသည္။ ႏွစ္စဥ္ႏွင့္ သံုးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း မ်ားသည္ 31 October တြင္ သက္တမ္းကုန္ဆံုး၍ အသစ္ မွတ္ပံုတင္ၾကရပါသည္။

လႈပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား

စတာလင္ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕သည္ တစ္ႏွစ္တာပတ္လံုး လႈပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ လႈပ္႐ွားမႈမ်ားကို စီမံေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ သင့္ေနရာအရပ္အတြင္းမွ လႈပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္မႈတစ္ခုခုကို သိလိုပါက ေက်းဇူးျပဳၿပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ လႈပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ျပကၡဒိန္တြင္ ၾကည့္ပါ။

လႈပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား