Karen - ကညီကျိၥ်

Stirling၀့ၢ်အံၤပၥ်ကဖၢလၢအသးလၢအအိၣ်ဒီးလုၢ်လၢ်လီၤဆီဒိၣ်ကတၢၢ်အပှၤတ၀ၢဖဲကီၢ်အီးစြထ့လံယါအပူၤန့ၣ်လီၤ.ပအၢၣ်လီၤလၢပကဟ့ၣ်လီၤပှၤအိၣ်ဆိးဖဲလီၢ်ကဝီၤလၢအတကတိၤအဲကလံးကျိၥ်တဖၣ်လၢတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလၢအဝဲသ့ၣ်လိၣ်ဘၣ်အီၤလၢကဒိးန့ၢ်ပတၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ.

ကျိၥ်ဒီးတၢ်ကျိးထံအတၢ်ဆီၣ်ထွဲ

အဲးကလံးကျိၥ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲၤမၤစၢၤ

နမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢနကမၤဂ့ၤထီၣ်နအဲးကလံးကျိၥ်အတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်တဖၣ်ဒီး,နြကၢးနဘၣ်ဒီးတၢ်မၤစၢၤလၢအီးစြထ့လံယါပဒိၣ်ပှၤဒိၣ်တုၥ်သုးလီၢ်သုးကျဲအဲကလံးကျိၥ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ(adult migrant English program (AMEP))သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဆူညါတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂီၢ်,ဝံသးစူၤနုၥ်လီၤကွၢ်ဖဲ AMEP အပှၥ်ယဲၤသန့တက့ၢ်.

တၢ်ကျိးထံလၢလံၥ်ဒီးလၢထးခိၣ်အတၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤ(TIS)

တၢ်ကျိးထံလၢလံၥ်ဒီးလၢထးခိၣ်အတၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤတဖၣ်အံၤပှၤအိၣ်ဆိးထဲလီၢ်ကဝီၤလၢအတကတိၤအဲကလံးကျိၥ်တဖၣ်ဒိးန့ၢ်အီၤသ့ဝဲဒၣ်ခီဖျိတၢ်ကျိးထံလၢလံၥ်ဒီးလၢထးခိၣ်အတၢ်ဟ့ၣ်လီၤစၢၤ(TIS)န့ၣ်လီၤ.တၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤအံၤဟ့ၣ်လီၤကျိၥ်အတၢ်ကျိးထံလၢထးခိၣ်ဒီးလၢတၢ်ကွဲးအတၢ်ဆဲးကျိးလၢကျိၥ်၁၆၀ကျိၥ်အဂီၢ်-

  • ပဒိၣ်ခၢၣ်စးကရၢတဖၣ်
  • တၢ်ကရၢကရိလၢတဟံးန့ၢ်တၢ်အဘျုးတဖၣ်
  • ပနံၥ်ကၤတၢ်မၤ

လၢတၢ်ကသူတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤတခါအဂီၢ်,ဝံသးစူၤဆဲးကျိးဘၣ် TIS လၢ 131 450 ဒီးဒုးသ့ၣ်ညါပှၤဖီၣ်စံးဆၢလီတဲစိလၢနအဲၣ်ဒိးဆဲးကျိးဝဲဒၣ် City of Stirling တက့ၢ်.

ပှၤဂ့ၢ်ဝီတၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤတဖၣ်ဝဲၤကျိၤ(DSS)

ပှၤဂ့ၢ်ဝီတၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤတဖၣ်ဝဲၤကျိၤ(DSS)အံၤဟ့ၣ်လီၤတၢ်ကျိးထံအတၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤလၢအကလီလၢပှၤလၢအအိၣ်ဆိးဂၢၢ်ဂၢၢ်ကျၢၤကျၢၤဖဲကီၢ်အီးစြထ့လံယါအပူၤ,ဒီးပှၤလၢအဆဲးလီၤမံၤဖဲAMEPအပူၤန့ၣ်လီၤ.ဆူညါတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂီၢ်ဝံသးစူၤကိးလီတဲစိဆူ DSS ဖဲ1800 962 100တက့ၢ်.

၀ံသးစူၤတိၢ်နီၣ်လၢ,နမ့ၢ်သးအိၣ်ဆဲးကျိးDSSဃုၥ်ဒီးတၢ်မၤစၢၤလၢပှၤကျိးထံတၢ်ဒီး,ဝံသးစူၤကိးတၢ်ကျိးထံလၢလံၥ်ဒီးလၢထးခိၣ်အတၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤ(TIS)ဖဲ131 450ဒီးဟ့ၣ်လီၤDSSလီတဲစိနီၣ်ဂံၢ်ဆူပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ်အအိၣ်တက့ၢ်.

ပတၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤတဖၣ်

Stirling၀့ၢ်အံၤဟ့ၣ်လီၤတၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤအတကွီၢ်လဲၢ်ဆူပှၤတ၀ၢအပူၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်အံၤအိၣ်ဃုၥ်ဒီး-

တၢ်တဃၥ်ဒီးတၢ်က့ၤစူးကါက့ၤတၢ်ဖိတၢ်လံၤ

အိၣ်ဆိးလီၢ်တၢ်တဃၥ်ဒၢတဖၣ်

၀့ၢ်အံၤမၤတၢ်တဃၥ်ဒၢသၢဖျၢၣ်အကျိၤအကျဲၤလၢ-

  • တၢ်တဃၥ်ညီနုၢ်
  • တၢ်ဘှီစူးကါက့ၤ
  • တၢ်တဃၥ်လၢလီၤကမူၣ်သ့

ညီနုၢ်တၢ်တဃၥ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤဘၣ်တၢ်ထၢဖှိၣ်အီၤတနွံတဘျီန့ၣ်လီၤ.တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢတၢ်က့ၤစူးကါက့ၤအီၤဒီးကရၢၢ်ပူၤတၢ်တဃၥ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤဘၣ်တၢ်ထၢဖှိၣ်အီၤခံနွံတဘျီမ့တမ့ၢ်နွံလၢတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါအီၤအပူၤန့ၣ်လီၤ.

ပှၤလၢအအိၣ်ဆိးဝဲတဖၣ်အံၤဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်အီၤလၢကရဲၣ်ကျဲၤအတၢ်တဃၥ်တဖၣ်လၢတၢ်တဃၥ်ဒၢလီၤလီၤဆီဆီတဖၣ်အပူၤဃုၥ်ဒီးတၢ်မၤစၢၤလၢပတၢ်တဃၥ်ဒီးတၢ်ဘှီစူးကါက့ၤက့ၤတၢ်ဖိတၢ်လံၤအတၢ်နဲၣ်ကျဲန့ၣ်လီၤ.တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤလီၤတၢ်တဃၥ်လၢအဘၣ်န့ၣ်အခီပညီမ့ၢ်ဝဲတၢ်မၤစှၤလီၤတၢ်တဃၥ်အိၣ်ပူၣ်ထီၣ်အသးဒီးဒုးကဲထီၣ်ခါဆူညါတၢ်အိၣ်မူလၢအအိၣ်ကၢအိၣ်ခိးလၢပပှၤတ၀ၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

Wi-Fi လီၢ်ကဝီၤလၢအကလီတဖၣ်

ပှၤလၢအအိၣ်ဆိးဖဲလီၢ်ကဝီၤတဖၣ်ဒီးပှၤဟဲအိၣ်သကိးတၢ်ဖိတဖၣ်အံၤဒိးန့ၢ်ဘၣ်လၢအကလီၢ်ဖဲတၢ်လီၢ်လၢဝ့ၢ်လံၥ်ရိဒၢးတဖၣ်,တၢ်အိၣ်ဘှံးအိၣ်ကလီအလီၢ်ခၢၣ်သးဒီးတၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤလီၢ်ခၢၣ်သးဖဲအပူၤ Stirlingသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ.

Stirling လံၥ်ရိဒၢးတဖၣ်

၀့ၢ်အံၤအိၣ်ဒီးလံၥ်ရိဒၢးဃုဖျၢၣ်လၢအဟ့ၣ်လီၤတၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤလၢအလီၤဆီတဖၣ်ဒ်အမ့ၢ်လံၥ်သ့ၣ်တဖၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤ,Wi-Fi လၢအကလီ,ခီဖၠူထၢၣ်,တၢ်စဲးကျံးထုးထီၣ်လံၥ်,တၢ်ကွဲးဒိလံၥ်ဒီးဒၢးလၢတၢ်ကဒိးလဲအီၤအဂီၢ်လီၤ.

ဒ်သိးနကကဲထီၣ်ပှၤကရူၢ်ဖိအဂီၢ်,ဝံသးစူၤဟဲစီၥ်တၢ်ဂီၤID လၢပဒိၣ်ဟ့ၣ်လီၤပၥ်နၤလၢအအိၣ်ဃုၥ်ဒီးတၢ်ဆဲးလီၤမံၤ,ဃုၥ်ဒီးတၢ်အိးဆိးလီၢ်လၢအဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤအီၤ,ဒ်အမ့ၢ်တၢ်သူတၢ်စွဲအလံၥ်ဖှီတဲၥ်တက့ၢ်.

ပှၤတ၀ၢတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဒီးတၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤတဖၣ်

Stirling၀့ၢ်အံၤဟ့ၣ်လီၤတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဒီးတၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤတဖၣ်လၢဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်,ပှၤသးစၢ်တဖၣ်,ပှၤသးပှၢ်တဖၣ်ဒီးပှၤဟ့ၣ်ကွဲၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်အိၣ်ဘှံးအိၣ်ကလီဒီးတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲလၢတၢ်ဒိးလဲအီၤ

Stirling ၀့ၢ်အံၤအိၣ်ဒီးဖီကရၢၢ်ဒီးတၢ်လီၢ်လၢတၢ်ပၥ်ကီၤဃၥ်အီၤ၄၀၀,တၢ်အိၣ်ဘှံးအိၣ်ကလီ၇ဖျၢၣ်,တၢ်လိၥ်ကွဲထံလီၢ်၃တီၤ,ဒီးတၢ်လိၢ်တၢ်ကျဲလီၤလီၤဆီဆီသ့ၣ်တဖၣ်လၢတၢ်ကဒိးလဲအီၤအဂီၢ်လီၤ.

တၢ်တိကျဲၤဒီးတၢ်သူၣ်ထီၣ်တဖၣ်

Stirling ၀့ၢ်အတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီတၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤကရူၢ်အံၤဟ့ၣ်လီၤတၢ်မၤစၢၤဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဘၣ်ဃးတၢ်ပတံထီၣ်တဖၣ်,တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဘှီထီတဖၣ်,ဒီးတၢ်စူးကါဟီၣ်ခိၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိဒီးဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိလၢပဘုၣ်အီၤတဖၣ်

ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိဒီးဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိလၢပဘုၣ်အီၤတဖၣ်အံၤအိၣ်ဒီးတၢ်ကဲဘျုးဖဲပပှၤတ၀ၢအတၢ်အိၣ်မုၥ်အိၣ်ပၢၤဒီးဟဲစိၥ်တၢ်သူၣ်မုၥ်သးမုၥ်ဒီးတၢ်ရ့လိၥ်မုၥ်လိၥ်ဆူပပှၤအိၣ်ဆိးဖဲလီၢ်ကဝီၤပူၤတဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. Stirling၀့ၢ်အံၤကၢၤဃၥ်ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်,ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိလၢပဘုၣ်အီၤတဖၣ်ဒီးအကစၢ်အတၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်,ဃုၥ်ဒီးပှၤတ၀ၢဒီတဘ့ၣ်အတၢ်လိၣ်ဘၣ်လၢပသနူတဖၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤတဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိလၢပဘုၣ်အီၤအတၢ်ဆဲးလီၤမံၤ

ပှၤလၢအမ့ၢ်ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိလၢပဘုၣ်အီၤအကစၢ်အံၤကဘၣ်ဆဲးလီၤန့ၢ်အသၣ်မံယီၤတဖၣ်ဒီးထွံၣ်တဖၣ်ဖဲ Stirling ၀့ၢ်ပူၤတနံၣ်တဘျီ,၃နံၣ်တဘျီမ့တမ့ၢ်ဒီးတစိၤသးန့ၣ်လီၤ.တနံၣ်တဘျီဒီး၃နံၣ်တဘျီအတၢ်ဆဲးလီၤမံၤအံၤမုၢ်နံၤမုၢ်သီကလၢၥ်ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ်၃၁သီဒီးတၢ်ကဘၣ်မၤသီထီၣ်အီၤန့ၣ်လီၤ.

မူးသ့ၣ်တဖၣ်

၀့ၢ်အံၤမၤမူးသ့ၣ်တဖၣ်,တၢ်အိၣ်တဲသကိးတၢ်တဖၣ်ဒီးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤသ့ၣ်တဖၣ်ဒီတနံၣ်ညါန့ၣ်လီၤ.လၢနကဃုဒိးန့ၢ်မူးသ့ၣ်တဖၣ်လၢနလီၢ်ကဝီၤအဂီၢ်ဝံသးစူၤနုၥ်လီၤကွၢ်ဖဲပမူးလံၥ်နံၣ်လံၥ်လါအပူၤတက့ၢ်.

မူးသ့ၣ်တဖၣ်