Dinka - Thuɔŋjäŋ

Ade Gen ë Stirling ye kë nhiam apɛi tënë këtɔ̈ŋ ee yen naŋ acieŋ wënë ɣee kuat thääi ebɛ̈në thïn Australia. Ɣɔk eya acï röt juar arɛ̈tic ku buk kɔc-kuan cië jam në Duŋgëlïth wënë acieŋ ebɛ̈në etänë miɔc ye kuɔny yen gɔ̈ɔ̈rkï tënë keek tënë yökë luɔida ebɛ̈në.

Kuɔny thok ku wɛ̈ɛ̈ric

Kuɔny thoŋ Duŋgëlïth

Na yin awïc kuɔny ku ba Thoŋ Duŋgëlïthdu piööc/ŋic apɛi, yin adhil bɛ̈ yï gam yë akuny tënë akuma Kɔc Australia e cɔl Duŋgëlïth kɔcdït Apayɔɔŋ (adult migrant English program (AMEP)).

Tɛ̈në gɔ̈ɔ̈r yï wël ë lëk kɔ̈ɔ̈k, ka yïï neem wɛpthäit AMEP.

Luɔi Wɛ̈ɛ̈ric ku agamlööŋ/Athook (TIS)

Loiloi Agamlööŋ/Athook ku wɛ̈ɛ̈ric aa luthïïn tënë kɔckuan aciëŋ wënë cië jam Duŋgëlïth ye tɛ̈ɛ̈k ye dhöl Luɔi wɛ̈ɛ̈ric ku agamlööŋ/athook (TIS). Ye luɔi kënë ɣee lui gɛ̈ɛ̈ric jam thok ku gäät jam ebɛ̈në thïn thok 160 ebɛ̈në tënë:

  • Akutnhïïm aguiɛ̈r Akuma
  • Aguiɛr Köök Cie-käk akuma
  • Akutnhïïm Tɛ̈jääriɛ

Na wïc ba lon kënë yök, ka yup athook ë TIS nämba kën 131 450 ku lɛ̈k raan tɔ̈u telepun thok bï tuööm thok kek kɔɔc Gen ë Stirling (City of Stirling).

Akutnhom ë Loiloi Ciɛŋ

Ade Department of Social Services (DSS) aye loiloi wɛ̈ɛ̈ric looi abɛc tënë kɔc wënë cï kɔ̈ɔ̈k ku bïk bɛ̈ɛ̈n rɛ̈ɛ̈t thïn Australia, ku tënë kɔc wënë cï röt gäät piny thïn ye AMEP. Tɛ̈në gɔ̈ɔ̈r yï wël ë lëk kɔ̈ɔ̈k, ka dhiɛl yup tënë DSS atɔ̈ ye nïmïra kënic 1800 962 100.

Dhiɛl ŋic, na yin awic ba yup/gäät tënë DSS ke yï bɛ̈ kuɔny tënë agamlööŋ/athook, ka dhiɛl yup tɛ̈ luɔi wɛ̈ɛ̈ric ku agämlööŋ/athook (TIS) atɔ̈ ye nïmïra kënic 131 450 ku gam puun namba DSS tënë raan luɔi.

Loiloi-kua

Ade Gendït ë Stirling ye gɛm kuat ë loiloi ebɛ̈në tënë akut baai.

Käk anɔŋ yic:

Käk rac ku kääŋ ela bɛɛr-piny

Diaany Acieŋ ebɛ̈në

Ade Gen ë Stirling alui aguiɛr diɛɛny-kadiääk tënë:

  • Diaany kuat anyuɔn ëbɛ̈në
  • Diaany anyon ela bɛɛr-piny
  • Diaany anyon maŋök

Kuat diɛɛny anyuɔn aye määtic nïïn kadhorou yic. Kääŋ-bɛɛr piny ku diɛɛny käkrɛc dɔɔm-yic aye määtic tënë nïïn ka thiäär-ku-ŋuan ye läät wënë cï kuanyic.

Acieŋ ebɛ̈në aye dɛɛt piöth ku bïk käkrɛcken puɔc thïïn tënë kuat diaany anyuɔn wënë tɛ̈kic ke ye kuɔny ë athördan Waste and Recycling Guide. Tɛ̈ktɛ̈k anyondu thok ebɛ̈në apiath wɛ̈tic ɣee wëlic anyuɔn tënë cɔl ror-anyuɔn (landfill) ku bɛ̈ aköldä latueŋ piath cak tënë kɔckuan baai.

Ɣään Wi-Fi abec

Acieŋ ebɛ̈në ku kamaan ebɛ̈në alëu bɛ̈ rot kɔny yïɛ̈kë nïmïra ë Wi-Fi abɛc në ɣään tɔ̈thïn Ɣön-athöric ebɛ̈në Geu, ɣään lööŋic ebɛ̈në ku mäktäb luɔi yic thïn Stirling.

Ɣööt athör Stirling ebɛ̈në

Ade Gen ë Stirling anɔŋic ɣöt-athör kadhetëm wënë kuat ë luɔi ebɛ̈në gam cimen athör ku käk kök, Wi-Fi abɛc, kompiöter ebɛ̈në, mäkäna gut-aɣeer, athur-athöric ku ariöpic ɣöt.

Tɛ̈në wïc ba raanden, ka dhiɛl wɛrɛŋ cï akuma gäm yï bëi wënë nɔŋic thura-du ku jal ya thaany/giët, ku jal kedäŋ wënë nïmïra baaidun cieŋ nyuɔth eya, cïtmɛne wɛrɛŋ ë wëu täu-piny

Kuɔny Baai Ku loiloi

Ade Gen ë Stirling ye kuat ë kuɔny luoi gam tënë kɔc mac-thok ebɛ̈ne, riënythii, kɔc-ŋuën ku kɔc wënë abëël.

Tɛ̈në lööŋ ku kedäŋ riɔpic

Ade Gen ë Stirling anɔŋ ɣään-rɛ̈ɛ̈r ka 400 (400 parks) ku roor-laau yic, ɣään lööŋ kadhorou ëbɛ̈në, ɣään käk wïïr kadiääk ku kuat ë ɣään käk wënë luthïïn ye riapic wei.

Guir ku buuth

Ade Gen ë Stirling acï akut looi ku bɛ̈ɛ̈ loiloi agam ku wɛ̈ɛ̈t alɔŋ kääŋ wïïc keek ebɛ̈në, gɔ̈ɔ̈k ku luɔi piny.

Lëi ku lääi nhiɛɛr raan

Lääi ku lääi nhiɛɛr kɔc aluɔi piath looi thïïn ye ciɛŋ jääŋ baai ku amiɛt piöu bëëi ku amääth tɛ̈në acieŋkua wënë juëc. Ade Gen ë Stirling kääŋ wïc lääi, lääi nhiäär ku kɔcken nɛŋ keek thööŋ nyin, ku kek ë käk wïc jääŋ ebɛ̈në në dhöl kuan gaanun ku luoi.

Gät lën nhiaar

Raan naŋ lën nhiaai adhil gɔ̈t-pinyde looi cimɛn aŋaath ebɛ̈në ku jɔ̈ɔ̈k ebɛ̈në ke ye Gen ë Stirling ye ruɔ̈n tɔ̈kic, ruun kadiäk tëdä pïïrde yic. Gät-piny ruɔ̈n tɔ̈kic ku ruun kadiäk aye thök akölnïïn 31 Ɣɔ̈rbɛ̈kläi ku adhil bɛ̈ bɛɛr-piny gäät.

Aguiɛr ebɛ̈në

Ade Gen ë Stirling aguiɛr ebɛ̈në looi, piööc ebɛ̈në ku loiloi ebɛ̈në ye ruönic. Tɛ̈në gɔ̈ɔ̈r yï aguiɛr thïïn baai alɔŋdun, ka dhiɛl neem tedä aguiɛr luɔi.

Aguiɛr ebɛ̈në